Inschrijfformulier SKVE.

Achternaam:                                   ___                            Voornaam:                                  Man/vrouw.  Geb. datum:                                                                                                 

Geb. plaats: ____________________________Telefoon: _________                                          Emailadres: ______________________________________________________________________      

Reglement

  1. De cursist dient zich op de hoogte te stellen van het bijgevoegde reglement van de SKVE en zich daaraan te houden.
  2. De cursist neemt deel aan de activiteiten van de SKVE voor eigen verantwoording.
  3. Ondergetekende doet afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeclaim tegen de SKVE en haar leden wegens vergoeding van onkosten en / of opgelopen schade ten gevolge van de karatebeoefening.
  4. De cursist dient na inschrijving lid te worden van de Karate do Bond Nederland (KBN).

Betalingsinformatie

  1. Er is geen sprake van inschrijfgeld of administratiekosten.
  2. Er is geen betaling mogelijk door middel van cheques of contanten.
  3. De contributie wordt per kwartaal geïnd. De contributie bedraagt per kwartaal: € 74,00  voor leden van 6 t/m 11 jaar en € 84,00 voor leden van 12 jaar en ouder
  4. Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk te gebeuren.

Ter bevordering van een goede financiële en administratieve afhandeling, voor uw en ons gemak, vragen wij u om onderstaande incassomachtiging in te vullen en te ondertekenen.

Bij voorbaat dank namens Ben van Elburg, Stichting Karate-Do van Elburg, (Rabobank 39.40.96.460)

Incassomachtiging

Ik betaal tot wederopzegging mijn contributie per kwartaal automatisch en machtig Stichting Karate do Van Elburg om deze contributie af te schrijven van rekeningnummer:

IBAN:                          ___________________________________                  t.n.v: ________________________________________________

Ik verklaar me akkoord met deze regeling en het SKVE reglement

Plaats  :                                            Datum :                                                     

 

 

Handtekening                         :

(Bij minderjarige ouder / verzorger)

 

SKVE REGELEMENT

De cursist wordt geacht dit reglement van SKVE te kennen.

De cursist houdt zich aan dit reglement en volgt de aanwijzingen van de leraar (sensei) en/of zijn assistenten(sempei) op.

Een goede hygiëne is verplicht. De dojo mag alleen betreden worden in een schoon, gestreken en wit Karate-gi (pak).Ook de leerling zelf is en de nagels zijn kort geknipt.

De cursist draagt geen sieraden in de oren, piercingen of sieraden om de hals of aan de handen. Dit om onnodige verwondingen te voorkomen tijdens de trainingen.

De cursist is op tijd voor de training aanwezig. Cursisten die te laat zijn gaan in seiza bij de ingang van de dojo zitten. Zij mogen pas aan de les deelnemen op aanwijzingen van de sensei of sempei.

Binnen de dojo wordt een ieder met respect behandeld.

Binnen de dojo wordt geen grove of beledigende taal gebruikt.

Een medische sportkeuring wordt aanbevolen. Opzettelijk achterhouden van medische informatie is voor eigen risico.

SKVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ziekten en blessures ten gevolge van de training. De cursist traint op eigen verantwoording.

De cursist is aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van SKVE of goederen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de SKVE.

De SKVE is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van derden.

De contributie wordt per kwartaal en alleen automatisch geïncasseerd.

Tijdens schoolvakanties(basisonderwijs) en officiële feestdagen zijn er geen trainingen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de contributie.

Bij achterstand van contributie wordt de cursist niet toegelaten tot de training en uiteindelijk wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de cursist.

Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk te gebeuren.

Minderjarigen kunnen alleen in en uit worden geschreven door de ouders en/of verzorgers.

De cursist verbindt zich geen misbruik te maken van datgene wat de cursist leert binnen de trainingen van SKVE.

Op ieder karatepak draagt de cursist het logo van SKVE (verkrijgbaar bij de sensei voor € 2,50)