Shin-ju KCE_badge2
Itosu
Go No Sen Karate Yume Ken

 

 

 

 

 

 

 

 
<